njoftim ligjor dhe politikë cookie

NJOFTIMI LIGJOR DHE POLITIKA E BUKURESVE

KUSHTET E PËRDORIMIT DHE POLITIKA E PRIVATIZIMIT

Ju lutemi lexoni me kujdes këtë seksion që përmban NJOFTIMIN LIGJOR, KUSHTET E PËRDORIMIT DHE POLITIKAT E PRIVATIZIMIT që rregullojnë qasjen, lundrimin dhe përdorimin e internetit të ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL, të vendosura në URL http://www.demvox.com në tekstin e mëtejmë "Website" Access, navigacion dhe përdorimi i këtij Web site përbën ndërkohë shprehin dhe pranimin pa rezerva të gjitha kushtet e kësaj Njoftim ligjor, që ka të njëjtën fuqi dhe efekt si çdo kontratë të shkruar dhe nënshkruar. Zbatimi dhe përputhshmëria e tij do të jetë e zbatueshme në lidhje me cilindo person që hyn, lundron ose përdor "faqen e internetit". Nëse nuk pajtoheni me kushtet e ekspozuara, mos e përdorni, shfletoni ose përdorni "Website".

DETYRIMI I INFORMACIONIT PËR PALËT E INTERESUARA DHE KËRKESA E MIRATIMIT PËR TË CITUAR TË DHËNAT NË NIVELIN BAZË.

Për qëllimet e parashikuara në RREGULLOREN (BE) 2016/679 T PAR PARLAMENTIT EVROPIAN DHE T CO KUNSHILLIT të 27 Prillit 2016 në lidhje me mbrojtjen e personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe qarkullimin e lirë të këtyre të dhënave dhe Me të cilën Direktiva 95/46 / EC (Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave) shfuqizohet, ne ju ofrojmë informacionin e mëposhtëm dhe ju kërkohet paraprakisht, për miratimin tuaj për të transferuar të dhëna të nivelit bazë bazuar në informacionin e mëposhtëm.

TRAJTIMI: KLIENTËT.

PËRGJEGJËS

ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL është një kompani me NIF: B86395605 dhe me seli në Fq. Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madrid)

QËLLIMI

Ofrimi i shërbimeve nga ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL. dhe të vazhdojmë t'ju informojmë për shërbimet tona nëpërmjet Letër, E-Mail / Web

LEGJITIMITETI

Të dhënat e ofruara vullnetarisht nga pala e interesuar për të marrë shërbimet tona.

PRANUESIT

Ato nuk do t'u shiten palëve të treta, përveç rasteve kur ka një detyrim ligjor.

prejardhje

Të dhënat janë siguruar nga pala e interesuar / përfaqësuesi ligjorKOHËZGJATJA

Duke ruajtur marrëdhënien ekzistuese dhe / ose vitet e nevojshme për të përmbushur detyrimet ligjore.

KATEGORIA E TË DHËNAVE PERSONALE

Ato të domosdoshme për mirëmbajtjen e ofrimit të shërbimit.

Identifikimi: CIF / NIF / DNI; Emri i biznesit; Emri dhe mbiemri; Drejtimi; Telefoni / Faksi / E.MAIL. Të dhëna të tjera të tipizuara: Profesionistë; Ecoekonomike, financiare dhe të sigurimeve

TË DREJTAT

Ka të drejtë për të hyrë në të dhënat tuaja personale, të ndrequr të dhëna të pasakta ose kërkesë, ku është e mundur, fshirjen e saj kur të dhënat nuk janë më të nevojshme, përveç në afatin e parashikuar nga tatimore dhe legjislacionit të punës në përgjegjësitë përshkrimin e recetave - Për të bërë Ju duhet të shkoni me postë, duke shoqëruar një fotokopje të lexueshme të NIF tuaj, në adresën e personit përgjegjës për trajtimin.I) DETAJË TË DHE ADRESA për qëllimet e ARCO ushtrojnë të drejtat e tyre
SPACES SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL: është një kompani me NIF: B86395605 dhe me vendbanim në Pg. Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madrid) - Telefoni: 913 703 991 - E. Posta: Kjo adresë e-mail-i është e mbrojtur nga reklamat. Ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë. (Www.demvox.com)

POLITIKA E MBROJTJES SË TË DHËNAVE.
Kjo POLITIK E MBROJTJES SAT TAT DHATNAVE është një pjesë integrale e Njoftimit Ligjor të Uebfaqes. Në përputhje me dispozitat e RREGULLORES (BE) 2016/679 T PAR PARLAMENTIT EVROPIAN DHE T CO KUNSHILLIT të 27 Prillit 2016 në lidhje me mbrojtjen e personave fizikë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe qarkullimin e lirë të këtyre të dhënave dhe me të cilën Direktiva 95/46 / CE (Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të Dhënave) shfuqizohet, ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL ju informon se:


1. Të dhënat personale të ofruara nga ju nëpërmjet këtij "Web Site" i papërshkueshëm nga zëri pronësisë Mbrapa Spaces Demvox, SL, do të përfshihen në trajtimet pronësinë e hapësirave soundproofed Demvox laptopë, SL. Qëllimi i këtyre trajtimeve është për të menaxhuar përdoruesit e shërbimeve "Web Site" për menaxhimin e ofruara përmes faqes dhe, kur është e përshtatshme, menaxhimin, zhvillimin dhe zbatimin e marrëdhënieve të vendosur në mes të hapësirave të papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL dhe ata që kontribuojnë me të dhënat e tyre personale përmes "Website".

Në mënyrë të ngjashme, hapësira papërshkueshëm nga zëri Mbrapa Demvox, SL do të trajtojnë të dhënat për të menaxhuar pyetje marra nëpërmjet "site web" nga përdoruesit e njëjtë, të dy përdorues të regjistruar dhe të paregjistruar, dhe transmetimin e informacionit nga ana e përdoruesve të ndryshme mjeteve , atyre, rreth hapësirave të papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL, aktivitete, konkurse, shërbimeve dhe dokumentacionit të llojeve të ndryshme dhe media të ndryshme.


2. Ne gjithashtu të informojë dhe duke pranuar këtë Privacy Policy, ju pajtoheni që të dhënat tuaja personale, nëse kërkohet për ta bërë këtë, mund t'u komunikohet palëve të treta, në mënyrë që ata mund të bëjnë, me mjete të ndryshme, duke përfshirë e-mail, dërgesat e informacionit, për shërbimet që lidhen me aktivitetin tonë.

3. Ju garantoni se informacioni i dhënë është i vërtetë, i saktë, i plotë dhe i përditësuar, duke qenë përgjegjës për ndonjë humbje ose dëmtim, direkt ose indirekt, që mund të lindin si pasojë e shkeljes së një detyrimi të tillë. Në rast se të dhënat e siguruara korrespondon një pale të tretë, ju garantoni se keni informuar palën e tretë të aspekteve të përfshira në këtë dokument dhe të marrë autorizimin e tyre për të siguruar të dhënat e tyre për të papërshkueshëm nga zëri I HAPËSIRAVE portativ Demvox, SL për qëllime treguar.

4. Ku të dhënat personale të mbledhura nëpërmjet formularit do të kërkojë që të kontribuojë të paktën ata që e shënuara me yll, që në qoftë se ky informacion nuk është i furnizuar gjykohet e nevojshme, hapësira papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL nuk mund të pranojë dhe për të menaxhuar Shërbimi i uebit ose pyetja e bërë.

5. Në përgjigje të shqetësimeve Spaces papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL për të garantuar sigurinë dhe konfidencialitetin e të dhënave tuaja, ata kanë miratuar nivelet e sigurisë të nevojshme për mbrojtjen e të dhënave personale dhe instaluar mjetet teknike në dispozicion të saj për të parandaluar humbjen , keqpërdorimin, ndryshimin, qasjen e paautorizuar dhe vjedhjen e të dhënave personale të ofruara nëpërmjet "Website" -it.

6. Për të ushtruar të drejtat e tyre të qasjes, korrigjim, anulimin dhe opozitës e të dhënave tuaja, ju duhet të shkruani, të shoqëruar nga një version të përditësuar të ID tuaj në hapësirat papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL me adresë për qëllime të tilla, kopja e përmendur në paragrafin I): TË DHËNAT E PËRGJEGJËSISË DHE ADRESA PËR QËLLIMIN E SHFRYTËZIMIT TË TË DREJTAVE QË ndihmojnë ju:

7. Në përputhje me dispozitat e 34 / 2002 nga 11 korrik, shërbimet e shoqërisë informatike dhe elektronike Tregti Akti, dhe vetëm në rast se ju nuk dëshironi të merrni komunikimet elektronike në të ardhmen nga hapësira soundproofed PORTABLE DEMVOX, SL, mund të shprehë një dëshirë të tillë duke dërguar një email, me pranimin e pranimit, në adresën e mëposhtme: Kjo adresë e-mail-i është e mbrojtur nga reklamat. Ju duhet të aktivizoni Java skriptet për të parë atë.

II) QËLLIMI DHE FUSHËVEPRIMI
2.1. Këto kushte qeverisin qasje në të gjitha përmbajtjet dhe shërbimet e ofruara nga hapësira papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL përmes "Web Site" e saj dhe përdorimin e tij nga ana e përdoruesit.
Megjithatë, i papërshkueshëm nga zëri Spaces Portable Demvox, SL, rezervon të drejtën për të modifikuar prezantim, konfigurimin dhe përmbajtjen e "Web Site", si dhe kushtet për aksesin dhe / ose përdorim. Qasja dhe përdorimi i përmbajtjes dhe shërbimeve pas hyrjes në fuqi të ndryshimeve të tyre ose ndryshimeve në kushtet supozojnë pranimin e tyre.


2.2. Pavarësisht sa më sipër, qasje në përmbajtje të caktuara dhe përdorimin e shërbimeve të caktuara mund të jetë subjekt i disa kushteve të veçanta, sipas rastit, të zëvendësojë, të plotë dhe / ose ndryshuar kushtet e përdorimit dhe, në rast konflikti, të mbizotërojë kushtet e kushteve të veçanta mbi kushtet e përgjithshme.
Para se të përdorni shërbime specifike të ofruara nga hapësira papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL, përdoruesi duhet të lexoni me kujdes kushtet e krijuara, nëse ka, për këtë qëllim nga i papërshkueshëm nga zëri Mbrapa Demvox hapësira, SL. Përdorimi i shërbimeve specifike nënkupton pranimin e kushteve të veçanta që rregullojnë publikuar nga hapësirat soundproofed Mbrapa Demvox, SL në kohën e përdorimit të tillë.


2.3. Hyrja, navigimi dhe përdorimi i "Faqes" përfshin dhe nënkupton pranimin nga Përdoruesi i këtij njoftimi ligjor dhe kushtet e përdorimit që ajo përfshin. Në këtë kuptim, Përdoruesi do të kuptohet si personi i cili hyn, lundron, përdor ose merr pjesë në shërbimet dhe aktivitetet e zhvilluara në "Website".

III) QASJA
3.1. Qasja në përmbajtjen dhe përdorimin e shërbimeve të ofruara nga "Website"
Ajo ka karakter të lirë.
3.2. Qasja në "Website" nga të miturit është e ndaluar, përveç nëse ata kanë autorizimin paraprak dhe të shprehur të prindërve të tyre, kujdestarëve ose përfaqësuesve ligjorë, të cilët do të konsiderohen përgjegjës për veprimet e kryera nga të miturit. pozicionin tuaj Në çdo rast, do të supozohet se qasja e bërë nga një i mitur në "Website" është bërë me autorizim paraprak dhe të shprehur nga prindërit, kujdestarët ose përfaqësuesit e tyre ligjorë.
3.3. Hyrja dhe lundrimi përmes "Website" nuk kërkon regjistrim, megjithatë, për të hyrë në disa shërbime mund të kërkojë regjistrimin paraprak të këtij "Website" përmes përzgjedhjes nga Përdoruesi, identifikuesi dhe fjalëkalimi.
Password, personal dhe jo të transferueshme, duhet të jetë gjeneruar nga përdoruesi në përputhje me rregullat e qëndrueshmërinë dhe kompleksitetit të vendosura në çdo kohë nga hapësira papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL. Fjalëkalimi i krijuar nga Përdoruesi do të ketë vlefshmëri të pakufizuar.
Megjithatë, "Faqja e Internetit" ka funksionalitetet e nevojshme në mënyrë që Përdoruesi të mund të ndryshojë fjalëkalimin kur e konsideron të përshtatshme, për shembull, sepse ai dyshon ose vazhdimisht se konfidencialiteti i fjalëkalimit është prishur.
3.4. Fjalëkalimi do të jetë personal dhe jo i transferueshëm. Përdoruesi bie dakord për të bërë përdorimin zellshëm e fjalëkalimin tuaj dhe për të mbajtur atë të fshehtë, të mos transmetuar atë në çdo pale të tretë, as hapësira papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL. Si pasojë, Përdoruesit janë përgjegjës për ruajtjen dhe konfidencialitetin e çdo identifikues dhe / ose fjalëkalimet që janë përzgjedhur siç është shënuar në hapësira të papërshkueshëm nga zëri Mbrapa Demvox, SL përdoruesit dhe marrin përsipër të mos transferimin e tyre për të palëve të treta, nëse përkohshëm ose i përhershëm , as të lejojë qasjen e saj tek të huajt. Përdoruesi do të jetë përgjegjës për përdorimin e paligjshëm të "Web Site" nga palët e treta të paligjshme duke përdorur një fjalëkalim për këtë qëllim, për shkak të pakujdesshëm ose humbja e saj nga përdorimi përdoruesit.


Sipas kësaj, shfrytëzuesi është i detyruar që menjëherë të njoftojë drejtuesit e "Web site" në lidhje me ndonjë fakt të përdorimit të pahijshme e identifikuesve dhe / ose fjalëkalimet, të tilla si vjedhje, humbje, apo qasje autorizuar për ta, në mënyrë që të vazhdojë me anulimin e tyre të menjëhershëm. Ndërsa fakte të tilla, hapësirat papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox nuk janë shpalosur, SL do të përjashtohet nga çdo detyrim që rrjedh nga keqpërdorimi i letërnjoftimeve apo fjalëkalime nga palët e treta të paautorizuara.

IV) TË DREJTAT E PRONËS INTELEKTUALE DHE INDUSTRIALE.
Ky "Website" i tanishëm udhëhiqet nga ligjet spanjolle dhe nga legjislacioni kombëtar dhe ndërkombëtar mbi pronësinë intelektuale dhe industriale. Në asnjë rast nuk do të kuptohet se qasja dhe lundrimi i Përdoruesit nëpërmjet "Website" ose përdorimi i shërbimeve të ofruara përmes "Website" nënkupton një heqje dorë, transmetim, licencë ose heqje totale ose të pjesshme të të drejtave të përmendura nga Përdoruesi. SPACES SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL - Përdoruesi ka një të drejtë private të përdorimit privat, ekskluzivisht për qëllime të shfrytëzimit të shërbimeve të ofruara në përputhje me këto kushte të përgjithshme.
Referencat për emrat dhe marka tregtare ose marka, logot ose shenja të tjera të dallueshme, qoftë në pronësi nga hapësirat papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL apo palëve të treta, të kryejë një ndalim të nënkuptuar në përdorimin e tyre, pa pëlqimin e hapësirave të papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL ose Its pronarë të ligjshëm. Në asnjë kohë, përveç nëse është theksuar shprehimisht, aksesin apo përdorimin e "internetit" dhe / ose përmbajtjen dhe / ose shërbimet e tij, i jep përdoruesit asnjë të drejtë mbi markat, logot dhe / ose shenjave të dallueshme të përfshira në të dhe të mbrojtura me ligj . të gjitha të drejtat intelektuale dhe pronës industriale në përmbajtjen dhe / ose shërbimeve të rezervuara dhe në mënyrë të veçantë, është e ndaluar për të ndryshuar, të kopjoni, riprodhoni, publikisht komunikojnë, transformuar ose shpërndani në çfarëdo mënyre gjitha ose një pjesë e përmbajtjes dhe / ose shërbimit të përfshira në "site web", për qëllime publike, ose komerciale, në qoftë se ju nuk keni Express hapësira paraprak me shkrim i papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL ose, kur është e zbatueshme, mbajtësi i autorizimit të drejtave të autorit.

V) PËRDORIMI I "WEBSITE".
Përdoruesi pranon të përdorë "Faqen e Internetit" në përputhje me ligjin dhe me këto Kushte të Përgjithshme. Përdoruesi gjithashtu merr përsipër të mos përdorë "Faqen e Internetit" për qëllime apo efekte që janë të paligjshme ose në kundërshtim me atë që është përcaktuar në Kushtet e Përgjithshme. Duke përdorur shërbimet, përdoruesi pajtohet me këto Termat dhe Kushtet, duke rënë dakord për të mos transmetuar, shpërndarë ose të vënë në dispozicion të palëve të treta përmes shërbimeve të ofruara nga hapësira papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL çdo lloj materiali që në çdo kundërshtim mënyrë legjislacioni.

VI) LICENCË PËR KOMUNIKIMIN.
6.1.Në rast se përdoruesi dërgon informacionin e çdo lloji hapësirave papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL përmes "Web Site", përmes kanaleve të rregulluar për këtë qëllim në vetvete "Web Site", Përdoruesi përfaqëson, urdhër dhe pajtohet se ju keni të drejtë për ta bërë këtë lirisht, që një informacion i tillë nuk cenon asnjë të drejtën e autorit, markë tregtare, patentë, sekret tregtar, ose çdo të drejtë tjetër palës së tretë, ky informacion nuk është konfidencial dhe se një informacion i tillë nuk është e dëmshme për të tjerët.


6.2. Përdoruesi recoAi nuk pranon përgjegjësi dhe do ta lërë të padëmshëm ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL për çdo komunikim që ju siguroni personalisht ose në emrin tuaj, duke arritur përgjegjësinë e thënë pa ndonjë kufizim në saktësinë, ligjshmërinë, origjinalitetin dhe pronësinë e tij.

VII) PËRGJEGJËSITË DHE GARANCITË.
Spaces papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL nuk mund të garantojë besueshmërinë, dobinë ose saktësinë e shërbimeve apo informacionin e siguruar nëpërmjet "Website" as dobi ose vërtetësinë e dokumenteve përmes "Web Site" , të përgatitur nga profesionistë nga sektorë shumë të ndryshëm. Si pasojë, i papërshkueshëm nga zëri Spaces Portable Demvox, SL nuk garanton ose të jetë përgjegjës për: (1) vazhdimësinë e përmbajtjes së "Faqes"; (2) mungesa e gabimeve në përmbajtjen ose produktet e përmendura; (3) mungesa e viruseve dhe / ose komponentëve të tjerë të dëmshëm në "Website" ose në serverin që e furnizon atë; (4) pacenueshmërinë e "faqes së internetit" dhe / ose të paepërtueshmërisë së masave të sigurisë të miratuara aty; (5) mungesa e dobisë ose e performancës së përmbajtjes së "Website"; (6) dëmet e shkaktuara për veten e tij ose një pale të tretë, cilido që shkel kushtet, rregullat dhe udhëzimet Spaces papërshkueshëm nga zëri Mbrapa Demvox, SL në "Web Site" ose nëpërmjet shkeljes së sistemeve të sigurisë " Website ". Megjithatë, hapësira papërshkueshëm nga zëri Mbrapa Demvox, SL deklaron se ka marrë të gjitha masat e nevojshme, në kuadër të aftësive të saj dhe gjendjen e teknologjisë, për të siguruar funksionimin e "Web Site" dhe për të shmangur ekzistencën dhe transmetimin e viruseve dhe komponentëve të tjerë të dëmshme për përdoruesit. Në qoftë se përdoruesi bëhet i vetëdijshëm për ekzistencën e ndonjë të paligjshëm, të paligjshëm, në kundërshtim me ligjin ose që do të ishte një shkelje e të drejtave të pronësisë intelektuale dhe / ose industriale, ju menjëherë duhet të njoftojë Spaces papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL në mënyrë që ajo mund të vazhdojë për miratimin e masave të duhura.


VIII) LINKS.
8.1 Lidhje me faqet e tjera Web.
Nëse në "Website" Përdoruesi mund të gjejë lidhje me faqe të tjera Web përmes butonave, lidhjeve, parullave etj., Këto do të menaxhoheshin nga palë të treta. Spaces papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL nuk ka fuqi ose mjete njerëzore apo teknike të dinë, të kontrollit ose të miratojë të gjitha informatat, përmbajtjen, produktet ose shërbimet e ofruara nga faqet e internetit të tjera të cilat mund të vendosin lidhje nga "Web site".


Si pasojë, hapësira papërshkueshëm nga zëri Mbrapa Demvox, SL nuk mund të marrë asnjë përgjegjësi për çdo aspekt të faqes Web që mund të krijojë një lidhje nga "Web Site", në veçanti, shembull dhe jo kufizim, saj operacion, qasja, të dhëna, informacione, fotografi, cilësinë dhe besueshmërinë e shërbimeve të tij, lidhjet e veta dhe / ose ndonjë nga përmbajtja e saj në përgjithësi.
Në këtë kuptim, nëse Përdoruesit bëhen të vetëdijshëm për wrongfulness e aktiviteteve nëpërmjet këtyre faqeve Web nga palët e treta, ata duhet të njoftojë menjëherë Spaces papërshkueshëm nga zëri Mbrapa Demvox, SL me qëllim të për të vazhduar për të çaktivizuar lidhjen qasje në njëjtë. Krijimi i çdo lloj lidhje nga e "Web Site" një tjetër i huaj "Web site" nuk do të thotë se ka disa lloj marrëdhënie, bashkëpunimit apo varësia midis hapësirave të papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL dhe përgjegjës për tjetër "Web Site".
8.2 Lidhje në faqet e tjera Web në "Website".
Nëse ndonjë përdorues, entitet ose "Web Site" dëshiron të krijojë çdo lloj lidhjeje në "Websitin", duhet të përputhet me dispozitat e mëposhtme: Lidhja mund të drejtohet vetëm në Home Page ose në Home të "Website", përveç nëse autorizohet shprehur dhe me shkrim të ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL.
Lidhja duhet të jetë absolute dhe e plotë, pra duhet të marrë përdoruesit përmes një klik, në adresën URL e "Web site" dhe duhet të përfshijë shtrirjen e plotë të ekranit Faqja kryesore "Web site". Në çdo rast, nëse hapësira papërshkueshëm nga zëri Mbrapa Demvox, SL autorizuar shprehimisht dhe me shkrim, "Web site" sigurimin e riprodhuar lidhjen, në asnjë mënyrë, "Site Web", të përfshijë atë si pjesë të faqen tuaj te internetit ose në një nga "korniza" e tij ose të krijojnë një "shfletues" në çdo faqe të "site web". Në faqen që përcakton lidhjen nuk është në asnjë mënyrë të deklarojë se i papërshkueshëm nga zëri I HAPËSIRAVE portativ Demvox, SL ka autorizuar lidhjen, nëse hapësira papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL ka bërë këtë shprehimisht dhe me shkrim. Nëse njësia ekonomike duke e bërë lidhjen nga faqja e saj në "Web Site" të kërkuar për të përfshirë në faqen e saj, emri i markës, logo, slogan apo çfarëdo të tjera hapësira të identifikimit element i papërshkueshëm nga zëri Mbrapa Demvox, SL dhe / ose "Site Web ", më parë duhet të keni autorizimin tuaj të shprehur me shkrim.
Spaces papërshkueshëm nga zëri Portable Demvox, SL nuk autorizon krijimin e një lidhje për të "Web Site" nga ato faqet e internetit që përmbajnë materiale, informacion ose të paligjshme, të paligjshme, degradues, përmbajtje të turpshme, dhe në përgjithësi që bien ndesh me moralin, rendin publik ose normat shoqërore përgjithësisht të pranuara.


Spaces papërshkueshëm nga zëri Mbrapa Demvox, SL nuk ka fuqi ose njerëzore dhe burime teknike të dinë, të kontrollit ose të miratojë të gjitha informatat, përmbajtjen, produktet ose shërbimet e ofruara nga faqet Web të tjera që kanë krijuar lidhje me të "Site Web". Spaces papërshkueshëm nga zëri Mbrapa Demvox, SL merr asnjë përgjegjësi për çdo aspekt të "Web site", që krijon një lidhje me "Web Site", në veçanti, shembull dhe nuk kufizim, puna e tij, qasja, të dhënave , informata, fotografi, cilësinë dhe besueshmërinë e shërbimeve të tij, lidhjet e veta dhe / ose ndonjë përmbajtjen e saj në përgjithësi.

IX) POLITIKA E PRIVATIZIMIT.
Politika e privatësisë së SPORTS SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL përcaktohet nga dispozitat e dokumentit POLITIKA E MBROJTJES SË TË DHËNAVE.

X) KOHËZGJATJA DHE MODIFIKIMI.
10.1. Spaces papërshkueshëm nga zëri Mbrapa Demvox, SL mund të modifikojë termat dhe kushtet këtu, tërësisht ose pjesërisht, botuar ndonjë ndryshim në të njëjtën mënyrë ky njoftim ligjor shfaqet ose përmes çdo komunikim drejtuar për përdoruesit.
10.2. Vlefshmëria e përkohshme e këtij njoftimi ligjor përkon, pra, me kohën e ekspozimit të saj, derisa ato të jenë modifikuar tërësisht ose pjesërisht, në çastin që njoftimi i modifikuar ligjor të bëhet i vlefshëm.
10.3. Pavarësisht nga dispozitat e kushteve të veçanta, hapësirave papërshkueshëm nga zëri Mbrapa Demvox, SL mund të përfundojë, të pezullojë ose të ndërpresë në çdo kohë pa njoftim paraprak, qasje në përmbajtjen e faqes, pa asnjë mundësi për përdoruesit për të kërkuar kompensim disa.

____________________________________________________________________________________

Cookies Politika

Kjo faqe, si shumica e faqet e internetit, përdor cookies për të përmirësuar dhe jam optimist user experience. Më poshtë është informacion të detajuar mbi çfarë janë "Cookies", që përdor këtë lloj Web site, si ju mund ta çaktivizoni në shfletuesin tuaj dhe si për të bllokuar në mënyrë specifike instalimin e cookies palës së tretë.

Çfarë janë cookies DHE SI janë përdorur në WEB?

Cookies janë skedarë që faqja e internetit ose aplikacioni që përdorni instalon në shfletuesin tuaj ose në pajisjen tuaj (smartphone, tabletë ose televizion i lidhur) gjatë recoAto përshkojnë faqet ose aplikacionin dhe shërbejnë për të ruajtur informacione në lidhje me vizitën tuaj. Ashtu si shumica e faqeve në internet, kompania DEMVOX ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES, në faqen e saj të internetit www.demvox.com përdor Cookies për:

• Të sigurohet që Web faqet mund të punojnë si duhet
· Shitore preferencat tuaja, të tilla si gjuha ose ju keni zgjedhur font size.
· E di përvojën tuaj në shfletim.
Recoshtylla e informacionit statistikor anonim, siç janë faqet që keni parë ose sa kohë keni qenë në mediat tona.

Përdorimi i cookies na mundëson të zgjedh navigacion tuaj, përshtatur informacionin dhe shërbimet e ofruara për interesat tuaja, për të siguruar një përvojë më të mirë kur ju na vizitoni. Spaces DEMVOX përdorim Cookies soundproofed të funksionojë, të përshtatur dhe të lehtësojë maksimale navigacion përdoruesit.

Cookies janë të lidhura vetëm me një përdorues anonim dhe kompjuterin tuaj / pajisje dhe nuk japin referenca që zbulojnë të dhëna personale. Në çdo kohë ju mund të hyni në parametrat shfletuesit tuaj për të modifikuar dhe / ose të bllokojë instalimin e cookies dërguara nga Web www.demvox.com, pa penguar qasje në përmbajtjen. Megjithatë, cilësia e funksionimit të shërbimeve mund të preken.

Përdoruesit që përfundojnë procesin e regjistrimit apo miqtë e tyre me të dhënat tuaja të hyrjes do të kenë qasje në shërbimet e personalizuara të përshtatura për preferencat e tyre personale në bazë të informacionit të dhënë në kohën e regjistrimit dhe të ruajtur në cookie në shfletuesin tënd.

E-mail-Marketing Tools kompani i papërshkueshëm nga zëri SPACE DEMVOX përdorin imazhe të vogla të padukshme për përdoruesit që janë të përfshira në email. Kjo teknologji na lejon të dimë nëse një e-mail është lexuar apo jo, në atë datë, adresën IP nga e cila ajo ka qenë e konsultuar, etj Me këtë informacion, ne kemi kryer studime statistikore dhe analitike për dërgimin dhe marrjen e email për të përmirësuar furnizimin e shërbimeve për të cilat përdoruesi është i regjistruar dhe të japë informacion që mund të jenë me interes.

PSE TË RËNDËSISHME janë cookies?

· Nga një pikëpamje teknike, mundësojnë faqet e internetit për të punuar më të shkathët dhe të përshtatura për preferencat e përdoruesit, të tilla si ruajtjen e gjuhës, monedhën ose zbuluar pajisjen qasje.
· Vendosja e niveleve të sigurisë dhe të sigurisë që parandalojnë ose të pengojnë sulmet kibernetike kundër Web site apo përdoruesit e tij.
Ato lejojnë menaxherët e medias të njohin të dhëna statistikore recoTë grumbulluara në Cookie për të përmirësuar cilësinë dhe përvojën e shërbimeve të tyre.
· Ato shërbejnë për të optimizuar reklamat që tregojmë përdoruesve, duke ofruar që i përshtatet më mirë interesave të tyre.

Cilat janë llojet e ndryshme që mund të përdorin cookies në web?

· Sesioni përfundon kur përdoruesi lë faqen ose e mbyllni browser, pra janë aktive për kohëzgjatjen e vizitës në faqen e internetit dhe për këtë arsye janë fshirë nga kompjuteri juaj për të lënë.
Skadon · Përhershëm kur qëllimi për të shërbyer ose kur ju fshini manualisht takuar, kanë datën fshirje dhe zakonisht përdoret në procesin e blerjes në internet, customizations ose regjistrimit, për të shmangur që të hyjnë vazhdimisht fjalëkalimin tonë.

Në anën tjetër, në varësi të cilët është njësia që menaxhon kompjuterin ose domain nga e cila cookies janë dërguar dhe trajtuar të dhënat e marra, ne mund të dallojë në mes të cookie-t e veta dhe të palës së tretë.
· Cookies Partia janë ato biskota që janë dërguar në kompjuterin tuaj dhe të drejtuar ekskluzivisht nga ne, për funksionimin më të mirë të internetit. Informacioni qe ne mbledhim është përdorur për të përmirësuar cilësinë e shërbimit tonë dhe përvojën tuaj si një përdorues.
· Në qoftë se ju të ndërveprojnë me përmbajtjen e faqen e internetit mund edhe të vendosur cookies nga palë të treta (për shembull, duke shtypur apo të shikojnë video priti në një tjetër butonat e internetit të mediave sociale), të cilat janë ato të përcaktuara nga një fushë tjetër e faqen tonë të internetit. Ne nuk mund të hyni në të dhënat e ruajtura në cookie-t e faqet tjera të internetit, kur ju shfletoni faqet Web përmendura.

Përdorimi i kësaj faqeje TREGON SE MUND TË INSTALIMIT këto lloje të cookie:

Përmirësimin e performancës Cookies
Ky lloj i cookie kujton preferencat tuaja, për shembull, artikuj të vendosur në një karrocë pazar (dyqan).

Cookies Analiza statistikore
A janë ato të trajtohen mirë nga ne / ose si treta palët, për të përcaktoj sasinë e numrit të vizitorëve dhe statistikisht të analizuar përdorimin e bërë nga shërbimet e internetit të ofruara. Në sajë të tyre ju mund të studiojë lundrimit Portal dhe kështu të përmirësuar furnizimin e produkteve apo shërbimeve. Këto cookies nuk do të shoqërohet me çdo të dhënave personale që mund të identifikojë përdoruesit / A, duke i dhënë informacion në lidhje me surfing sjelljen në mënyrë anonime.

Cookies Geolocation
Këto cookies janë përdorur nga programet që përpiqen për të gjetur gjeografikisht statusin e kompjuterit tuaj, smartphone, tablet apo televizion lidhur me, krejtësisht anonime, të ofrojë përmbajtje dhe shërbime më të përshtatshme.

Cookies rekord
Cookies rekord është gjeneruar një herë / përdoruesi / a është regjistruar ose pas hapi sesionin e saj, dhe janë përdorur për të identifikuar / a me objektivat e mëposhtme:
- Mbani përdoruesit / A identifikuar / një mënyrë që, në qoftë se ju të ngushtë një shërbim, shfletues apo pajisje (PC, smartphone, etj) dhe, në një tjetër kohë ose në një ditë tjetër, reenters shërbim, ndiqni identifikuar / një, duke lehtësuar kështu lundrimin e tyre, pa pasur nevojë të identifikohen. Ky funksionalitet mund të jetë shtypur në qoftë se / përdoruesi / të shtypni funksionin "Dalje", "Exit", ose e ngjashme në mënyrë që kjo cookie fshihet dhe herën tjetër që ju të hyjë në shërbim, ju duhet të keni hyrë brenda identifikuar / a.
- Kontrolloni nëse / përdoruesi / a është i autorizuar / a për të hyrë në shërbime të caktuara.

Reklamim biskota
Janë ato të trajtohen mirë nga ne / ose si nga palët e treta, të lejojë në mënyrë efektive menaxhuar hapësirë ​​reklamimi në faqen tonë të internetit, duke iu përshtatur përmbajtjen e përmbajtjes apo shërbimit ad kërkuar përdorimin e faqes kryer. Falë tyre mund të takohen zakonet e shfletimit të internetit e përdoruesit / të ekranit dhe reklamave në lidhje me profilin e saj të navigimit.

Biskota të tjera të palës së tretë
Në disa nga faqet tona mund të jetë i instaluar third-party cookies të mbështesin për të menaxhuar dhe për të përmirësuar shërbimet që ata ofrojnë. Një shembull i këtij përdorimi janë lidhjet në rrjetet sociale për të ndarë përmbajtjen tonë.

Disa shërbime Web www.demvox.com, lidhje mund të përdoret me rrjete të ndryshme sociale: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, etj Duke përdorur regjistrin sociale, ju autorizoni rrjetin social për të ruajtur një cookie të vazhdueshme. Kjo cookie kujton shërbimin tuaj ID, duke e bërë atë qasje shumë më të shpejtë në vizitat e mëvonshme. Kjo cookie mund të eliminohet, dhe gjithashtu mund të pranoj lejet e qasjes DEMVOX shërbimeve hapësira settings soundproofed intimitetit nga rrjeti social të veçantë.

SI DO I vendosur cookie?

Kur shfletuar dhe vazhdojnë në ueb-faqen tonë ju i miratoni përdorimin e cookies në kushtet e përcaktuara në këtë politikë Cookies. Qasja në këtë politikë Cookies në kohën e regjistrimit në mënyrë që përdoruesi është i informuar, dhe pavarësisht se ajo mund të ushtrojë të drejtën e tij për të bllokuar, fshijnë dhe të refuzojë përdorimin e cookies në çdo kohë është dhënë.

Në çdo rast, ne ju njoftojmë se, meqenëse Cookies nuk janë të nevojshme për përdorimin e faqen tonë të internetit, ju mund të bllokojë ose çaktivizoni aktivizimin vendosjen në shfletuesin tuaj që ju lejon të refuzojë instalimin e të gjithë cookie-t ose disa prej tyre. Shumica e shfletuesit të lejojë praktikë për të paralajmëruar për praninë e cookies ose për të refuzuar ato automatikisht. Në qoftë se ju ende mund të përdorni refuzon jona, edhe pse përdorimi i disa shërbimeve mund të jetë e Web Site të kufizuara dhe për këtë arsye përvoja e saj më pak i kënaqshëm në faqen tonë.

Këtu kemi të tregojnë lidhjet e shfletuesit kryesore dhe pajisjeve në mënyrë që ju keni të gjithë informacionin për të parë se si të menaxhojnë cookies në shfletuesin tuaj.

Internet Explorer ™:
Version 5
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
Version 6
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
Versioni 7 8
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Version 9
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari ™:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox ™:http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera ™: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android: http://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings

DIRECCIÓN

DEMVOX SOUND ISOLATION BOOTHS
Calle La Venta, 2.
P.I. Neinor Henares. Edificio 1, Nave 6.
CP 28880 Meco. MADRID. España
Tel: +34 918307209
email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


VIZITONI SHBA PËR ...

Instagram
FACEBOOK
Cicëroj


Join tani dhe pretendojnë bonus Will Hill bookmeker - Wbetting.co.uk

Spanish Español